Lijiang Old Town, with the Jade Dragon Snow Mountain (Yulong Xueshan) in the distance.
Yaowarat, Bangkok